career


มัณฑนากร

2   อัตรา
 

- ชาย/หญิง

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาออกแบบตกแต่งภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 2- 5 ปี ในการร่วมออกแบบและเขียนแบบ

- สามารถใช้โปรแกรม 3ds max , Autocad , SketchUp , Photoshop หรือ Illustrator ได้เป็นอย่างดี

- ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

- มีความรับผิดชอบสูง ตรงเวลา มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

- มีความรู้ในเรื่อง Detail ดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

** ทำงานเขียนแบบ (Interior) ลงรายละเอียด รวมไปถึงคิดรูปแบบ Detail ใหม่ๆ ให้กับงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย

 

 

พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน

2  อัตรา
 

- ชาย/หญิง

- จบปวส.ขึ้นไป ในสาขาออกแบบตกแต่งภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้งาน  Sketch Up ,3D Max ได้ดี

- ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

- มีความรับผิดชอบสูง ตรงเวลา มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

- มีความรู้ในเรื่อง Detail ดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 

 

สถาปนิก

2  อัตรา
 

- ชาย/หญิง

- จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

- อายุเกิน  25 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCad, Photoshop, 3DMAX, Sketcup

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

- สามารถทำ Presentation ได้

- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

 

พนักงานเขียนแบบสถาปัตย์

2  อัตรา
 

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
- ใช้โปรแกรม Photo Shop, Sketch Up ได้
- มีความรับผิดชอบและรอบคอบในงานที่ทำ